📚 صمور هندی - صمور 1

برخی از مطالب کتاب: نیست و نابود کردن کسی طلسم دفع حزن طلسم دفع ظالم طلسم برای قهر دشمنان برای ذلیل کردن دشمن وفق برای طرد جن طلسم شمائل نبی وفق برای دفع اعداء طلسم محبوب القلوب طلسمی عجیب طلسم برای دفع اثر اسلحه طلسم برای دفع اثر تیغ طلسم برای اطاعت جن و انس طلسم ابطال السحر افسون هندی استخدام و احضار اجنه عفریت تخلیه خانه مندل عظیم و پرخاصیت استخدام موکل برای کشف دفائن طلسم ایام هفته برای احضار محبوب رباط طلسم محبت طلسم کنزالاسرار طلسم برای تسخیر اشخاص و ده ها مطلب دیگر

دانلود در تلگرام